THỜI KHOÁ BIỂU THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VN

NĂM HỌC : 2019 - 2020

KHỐI : 3

 

Buổi

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Sáng

01

SHDC

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

02

Tiếng Việt

Toán

Tiếng Việt

HĐGD (TC)

Tiếng Việt

03

Tiếng Việt

Toán

Toán

Toán

Toán

RA CHƠI  ( 20 PHÚT )

04

Toán

HĐGD (MT)

HĐGD (TD)

Toán

HĐGD (TD)

 

 

Chiều

01

HĐGD (ĐĐ)

Luyện Tiếng việt

Luyện Tiếng việt

Luyện Toán

 

02

Luyện Toán

Luyện Toán

TNXH

Luyện Tiếng Việt

 

03

Song ngữ

HĐGD (Â.N)

Song ngữ

TNXH - SHTT

 

 

 

                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VN

NĂM HỌC : 2019 - 2020

KHỐI: 4

 

Buổi

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Sáng

01

SHDC

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

02

Tiếng Việt

GD Kĩ thuật

Tiếng Việt

Sử - Địa

Tiếng Việt

03

Tiếng Việt

Toán

Toán

Toán

      Toán

RA CHƠI  ( 20 PHÚT )

04

Toán

Sử - Địa

GD Âm nhạc

GD Thể dục

Khoa học

 

 

Chiều

01

GD Đạo đức

Luyện Tiếng Việt

GD Mĩ thuật

Luyện Toán

 

02

Luyện Toán

Khoa học

Luyện Tiếng Việt

Song ngữ

 

03

GD Thể dục

Song ngữ

GD Rèn KN sống

SHTT

 

 

 

                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VN

NĂM HỌC : 2019 - 2020

KHỐI: 5

 

Buổi

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Sáng

01

SHDC

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

02

Tiếng Việt

Sử - Địa

Tiếng Việt

GD Âm nhạc

Tiếng Việt

03

Tiếng Việt

Toán

Toán

Toán

Toán

RA CHƠI  ( 20 PHÚT )

04

Toán

GD Thể dục

Khoa học

Luyện Toán

     GD Mỹ thuật

 

 

Chiều

01

GD Đạo đức

GD Kỹ thuật

Sử - Địa

Luyện Toán

 

02

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Tiếng Việt

GD Thể dục

 

03

Khoa học

GD Rèn KN sống

Luyện Tiếng Việt

SHTT

 

 

 

                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG